Kìm tuốt sợi quang

Kìm tuốt sợi quang Kìm tuốt sợi quang

Kìm tuốt sợi quang Miller

 Model: 103-S

 Model: CFS-2

Kìm tuốt sợi quang Miller 103-S Kìm tuốt sợi quang Miller CFS-2

Kìm tuốt sợi quang Jonard

 Kìm tuốt sợi quang Jonard

 Model: JIC-375

 Model: JIC-125

Kìm tuốt sợi quang Jonard JIC375 Jonard kim tuot soi quang Jonard

Kìm tuốt sợi quang Sumitomo

 Kìm tuốt sợi quang Sumitomo

 Model: JR-M03

 Model: JR-25

Sumitomo jacket remover JR-m03 JR-25 Sumitomo Kim tuot soi quang

Comments

  1. Hữu Lê says:

    Báo giá kiềm tuốt sợi quang JR-M03
    Thanks

Ý kiến người dùng

*