Vệ sinh trước khi tiến hành đo kiểm sợi quang

Làm sạch và vệ sinh các kết nối là bước quan trọng khi đo kiểm sợi quang, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả