Bộ chuyển đổi Video Converter Quang NETLINK

Bộ thu – phát kênh Video hay bộ chuyển đổi Video quang WINTOP có thể đồng thời truyền nhận 1/2/4/8/16 kênh hoặc dữ liệu Ethernet/ Telephone trên cáp quang Single mode và Multi mode